i   spraystart.gif (1259 bytes) gslog.gif (1400 bytes)